#
#

Flexible Duc[ing

150mm Flexible Duct [No Insulation]

$15.00

200mm Flexible Duct [No Insulation]

$20.00

250mm Flexible Duct [No Insulation]

$25.00

300mm Flexible Duct [No Insulation]

$30.00

350mm Flexible Duct [No Insulation]

$35.00

400mm Flexible Duct [No Insulation]

$40.00

450mm Flexible Duct [No Insulation]

$45.00

500mm Flexible Duct [No Insulation]

$50.00

150mm Flexible Duct [R0.6]

$25.00

200mm Flexible Duct [R0.6]

$35.00

250mm Flexible Duct [R0.6]

$40.00

300mm Flexible Duct [R0.6]

$55.00

350mm Flexible Duct [R0.6]

$60.00

400mm Flexible Duct [R0.6]

$65.00

450mm Flexible Duct [R0.6]

$65.00

500mm Flexible Duct [R0.6]

$70.00

150mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$30.00

200mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$40.00

250mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$50.00

300mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$60.00

350mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$65.00

400mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$75.00

450mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$85.00

500mm Flexible Duct [R1.0 Plastic]

$100.00

150mm Flexible Duct [R1.0]

$30.00

200mm Flexible Duct [R1.0]

$40.00

250mm Flexible Duct [R1.0]

$50.00

300mm Flexible Duct [R1.0]

$60.00

350mm Flexible Duct [R1.0]

$65.00

400mm Flexible Duct [R1.0]

$75.00

450mm Flexible Duct [R1.0]

$85.00

500mm Flexible Duct [R1.0]

$100.00

150mm Flexible Duct [R1.5]

$40.00

200mm Flexible Duct [R1.5]

$50.00

250mm Flexible Duct [R1.5]

$60.00

300mm Flexible Duct [R1.5]

$70.00

350mm Flexible Duct [R1.5]

$80.00

400mm Flexible Duct [R1.5]

$90.00

450mm Flexible Duct [R1.5]

$120.00

500mm Flexible Duct [R1.5]

$130.00

150mm Flexible Duct [R2.0]

$85.00

200mm Flexible Duct [R2.0]

$95.00

250mm Flexible Duct [R2.0]

$105.00

300mm Flexible Duct [R2.0]

$120.00

350mm Flexible Duct [R2.0]

$140.00

400mm Flexible Duct [R2.0]

$160.00

450mm Flexible Duct [R2.0]

$200.00

500mm Flexible Duct [R2.0]

$250.00